Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku

2 lipiec 2010
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku

Na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. prezentuje raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

1.  Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

Jedyną zasadą ładu korporacyjnego, która nie była stosowana w spółce do dnia 21 czerwca 2007 roku to zasada nr 20 stanowiąca, że przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Od dnia 21 czerwca 2007 roku, po rezygnacji jednego z Członków Rady Nadzorczej i ustaleniu przez ZWZA składu Rady Nadzorczej na 6 osób, spółka spełniała również zasadę nr 20.

      W odniesieniu do Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW obowiązujących od dnia 1 stycznia 2008 roku jedyną zasadą, która nie jest stosowana przez spółkę jest zasada określona w części II pkt 1:  Spółka nie posiada strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym. Spółka zamierza utworzyć stronę internetową, na której wszystkie informacje będą dostępne w angielskiej wersji językowej do dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

2. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Sposób działania walnego zgromadzenia został zawarty w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostępnym na stronie internetowej emitenta.

 

3. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów.

Rada Nadzorcza

Jerzy Pater–  Przewodniczący

Stanisław Cymbor  - Wiceprzewodniczący

Jakub Bentke – Członek

Zbigniew Łapiński  - Członek

Stanisław Mikrut  – Członek  

Stanisław Wiatr – Sekretarz

Marta Mikrut Grobelny – Członek do dnia 21 czerwca 2007 roku

 

 

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w skład którego obecnie wchodzą:

Stanisław Wiatr

Jakub Bentke

Zbigniew Łapiński 

 

Zarząd

Piotr  Mikrut  - Prezes Zarządu

Witold Waśko - Wiceprezes Zarządu

Joanna Wróbel – Lipa – Członek Zarządu od dnia 18 grudnia 2007 roku

Walentyna Ochab  – Członek Zarządu od dnia 18 grudnia 2007 roku

Janusz Kęsek – Członek Zarządu do dnia 18 grudnia 2007 roku

 

Zasady działania organów spółki określaja: Statut, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Prac Zarządu. Wszystkie te dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej emitenta.

 

4. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

 

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest prowadzony w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, Ustawę o Rachunkowości (w obszarze nieuregulowanym przez MSR) oraz wewnętrzne procedury dotyczące sporządzania okresowych sprawozdań giełdowych.

W zakresie kontroli wewnętrznej zostało utworzone stanowisko rewidenta zakładowego, w odniesieniu do spółek Grupy Kapitałowej nadzór sprawuje Biuro Nadzoru Właścicielskiego.