Raport bieżący Nr 87/2009

1 lipiec 2010
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego

Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 8 września 2009 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 334 584 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C FFiL Śnieżka S.A., oznaczonych przez KDPW kodem PLSNZKA00058. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w dniu 15 września 2009 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA asymilacji tych akcji w dniu 15 września 2009 roku z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym.