Raport bieżący Nr 67/2009

1 lipiec 2010
Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 28 maja 2009 roku 824 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 30,99 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 824 zł stanowią 0,0059% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 824 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

 

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 289 741 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 289 741 zł po średniej cenie 24,69 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,09% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 289 741 głosom na WZA.