Raport bieżący Nr 63/2008

2 lipiec 2010
Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 28 listopada 2008 roku 2220 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 25,54 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 2220 zł stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 2220 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

 

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 101 240 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 101 240 zł po średniej cenie 27,35 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,73% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 101 240 głosom na WZA.