Raport bieżący Nr 5/2008

2 lipiec 2010
Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały o zamiarze nabycia akcji własnych emitenta w celu umorzenia. Zarząd zamierza nabyć do 10% wszystkich akcji FFiL Śnieżka S.A. w drodze zakupu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i poza rynkiem regulowanym. Szczegółowe informacje dotyczące nabycia akcji własnych określi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A.