Raport bieżący Nr 44/2008

2 lipiec 2010
Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 8 października 2008 roku 652 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po cenie 26,51 zł za akcję. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.

Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

 

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 31 614 akcji o wartości nominalnej 31 614 zł po średniej cenie 30,42 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,23% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 31 614 głosom na WZA.