Raport bieżący Nr 4/2015

16 styczeń 2015
Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej zawartej z bankiem PKO BP S.A. Aneks do Umowy nr 49 1020 4391 0000 6102 0103 7407 w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22.01.2007 roku opatrzony datą 16 stycznia 2015 roku wydłuża termin wykorzystania kredytu w wysokości 20,0 mln zł do dnia 17 stycznia 2016 roku.

Zabezpieczenia kredytu pozostają niezmienione i stanowią:
1) Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 30.000.000 zł ustanowiona na przysługującym Kredytobiorcy:
-  prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawie własności zabudowań stanowiących przedmiot odrębnej własności, w Brzeźnicy, gm. Dębica, dla których w Sądzie Rejonowym w Dębicy urządzona jest księga wieczysta KW nr RZ1D/00040699/5,
-  prawie własności nieruchomości położonej w Brzeźnicy, gm. Dębica, dla których w Sądzie Rejonowym w Dębicy urządzone są księgi wieczyste KW nr RZ1D/00055008/3, KW nr RZ1D/00059188/6, KW nr RZ1D/00049760/7, KW nr RZ1D/00069394/6. Wartość hipoteki w księgach rachunkowych emitenta wynosi 41,4 mln zł.
2) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot zabezpieczenia rzeczowego.
3)  Klauzula potrącenia środków ze wszystkich rachunków Kredytobiorcy w Banku.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 40 mln zł.