Raport bieżący Nr 25/2011

23 grudzień 2011
Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 22 grudnia 2011 roku aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.  Aneks opatrzony datą 22 grudnia 2011 roku podwyższa kwotę kredytu z dotychczasowych 20 mln zł do 30 mln zł do dnia 22 lutego 2013 roku. Zabezpieczenia kredytu pozostały niezmienione tj:

-          hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 11,25 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Chojnicach (lokal handlowo-usługowy) objętej KW nr 21969, 22711, 29665,

-          cesja praw z umowy ubezpieczenia,

-          zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych w wysokości 11 mln zł (zwiększenie z dotychczasowej kwoty zastawu w wysokości 3 mln zł),

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/EURIBOR 1M/LIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

 

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 30 mln zł.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.