Raport bieżący Nr 2/2011

24 styczeń 2011
Umowy kredytowe

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 20 stycznia 2011 roku umowy kredytowej z Bankiem DnB NORD Polska S.A. Umowa opatrzona datą 20 stycznia 2011 roku umożliwia korzystanie z kredytu w wysokości do 20 mln zł do dnia 19 stycznia 2012 roku. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte:

-          hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 30 mln zł na nieruchomości Spółki objętej KW nr 8120, 25706, 43187, 21259, 30026 położonej w Lubzinie, wartość nieruchomości w księgach rachunkowych emitenta wynosi 7,3 mln zł,

-          cesja praw z umowy ubezpieczenia,

-          potwierdzony przelew wierzytelności o wartości nie niższej niż 5 mln zł,

-          zastawy na środkach trwałych o wartości 12,2 mln zł,

-          oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

 

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem DnB NORD Polska S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 20 mln zł.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.

 

Ponadto, w dniu 21 stycznia 2011 roku Zarząd FFiL Śnieżka S.A. zawarł umowę o kredyt kasowy z Bankiem Pekao S.A. Umowa umożliwia korzystanie z kredytu do kwoty 30 mln zł do dnia 20 lutego 2011 roku, czyli na 30 dni. Jako zabezpieczenie zostały przyjęte weksel własny i pełnomocnictwo do rachunku bankowego.

 

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

 

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem Pekao S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 60 mln zł.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.