Raport bieżący Nr 20/2017

15 grudzień 2017
Aneks do umowy kredytowej


Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. (Emitent) informuje o zawarciu pomiędzy Emitentem jako kredytobiorcą w dniu 15 grudnia 2017 aneksu do umowy kredytowej nr 12/2006/T o linię wielocelową wielowalutową z dnia 22 czerwca 2006 roku (Aneks) z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 000014843  (Bank) jako kredytodawcą.

W ramach aneksu wprowadzono postanowienia w przedmiocie:

-Bank przyznaje Emitentowi kredyt w formie wielocelowej i wielowalutowej linii kredytowej do równowartości kwoty 50 mln zł umożliwiający korzystanie w walutach wykorzystania jak poniżej :
a) sublimitu kredytowego do kwoty 30 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności
b) sublimitu na stałe transze kredytowe w PLN do kwoty 20 mln zł
c) sublimitu na akredytywy i gwarancje (w PLN, EUR, USD) do kwoty 14 mln zł

-Łączne zaangażowanie z tytułu wszystkich transakcji udzielonych w ramach Kredytu linii nie może w całym okresie finansowania przekroczyć 50 mln zł.

-Kredyt zostanie udostępniony na okres od dnia udostępnienia kredytu do dnia 18 grudnia 2020 roku.

- Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku

- Zabezpieczenie kredytu oparto na : zastawie rejestrowym na rzeczach ruchomych będących własnością Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipotece umownej łącznej na nieruchomości Emitenta położonej w Pustkowie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz pełnomocnictwie do rachunków w Banku PEKAO S.A. należących do Emitenta

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość umowy kredytowej nr 12/2006/T o linię wielocelową wielowalutową z dnia 22 czerwca 2006 roku z uwzględnianiem postanowień Aneksu przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.