Raport bieżący Nr 14/2012

17 kwiecień 2012
Umowa kredytowa

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Na podstawie umowy o kredyt płatniczy opatrzonej datą 10 kwietnia 2012 roku Bank udziela Spółce kredytu w wysokości 10 mln zł z następującymi terminami spłat:

 

2,5 mln zł do dnia 10.10.2012,

2,5 mln zł do dnia 10.04.2013,

2,5 mln zł do dnia 10.10.2013,

2,5 mln zł do dnia 10.04.2014.

 

Zabezpieczeniami kredytu są:

- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 11,25 mln zł na nieruchomości emitenta położonej w Chojnicach (lokal handlowo-usługowy) objętej KW nr 21969, 22711, 29665,

- zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych w wysokości 8 mln zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia,

- poręczenia cywilno-prawne spółek zależnych emitenta TM Investment Sp. z o.o. oraz IP Solutions Sp. z o.o.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

 

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 40 mln zł.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.