Kalendarium raportów 2019

Terminy opublikowania raportów okresowych w 2019 roku
1. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:

- za I kwartał 2019 r. – 16 maja 2019 r.
- za III kwartał 2019 r. – 28 listopada 2019 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Śnieżka będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz kwartalne informacje finansowe FFiL Śnieżka SA, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany 26 września 2019 r.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Śnieżka będzie zawierał półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe FFiL Śnieżka SA, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany 29 marca 2019 r.


Emitent nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.