Informacje finansowe

Lp.Wybrane dane finansowe skonsolidowane w tys. zł2017
1Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów566 998
2Zysk (strata) z działalności operacyjnej73 900
3Zysk (strata) brutto70 286
4Zysk (strata) netto56 692
5Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego55 892
6Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym800
7Aktywa razem369 110
8Zobowiązania i zerezerwy na zobowiązania140 572
9Zobowiązania długoterminowe3 537
10Zobowiązania krótkoterminowe137 035
11Kapitał własny228 538
12Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej224 620
13Kapitał mniejszości3 918
14Kapitał zakładowy12 618
15Liczba akcji (w szt.)12 617 778
16Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)3,20
Lp.Podstawowe wskaźniki finansowe2017
1Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)10,0%
2Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio),(aktywa / zobowiązania)2,63
3Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania / aktywa)0,38
4Wskaźnik rentowności na aktywach ROA (zysk netto/aktywa ogółem)15,4%