adres i dane kontaktowe

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, woj. mazowieckie

Dział Handlowy: ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica, woj. podkarpackie

NIP 818-14-33-438
REGON 690527477
KRS 0000060537, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 617 778 zł
BDO 000019829

infolinia:

Administracja (kontakt z naszym zespołem)
tel: 14 681 11 11
tel: 22 221 93 19


Infolinia (informacje produktowe)
tel: 801 500 801


Relacje Inwestorskie

relacjeinwestorskie@sniezka.com

kontakt dla mediów

Aleksandra Małozięć
FFiL Śnieżka SA
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej
Tel. (014) 680 54 83
Tel. kom. +48 667 660 399

email: aleksandra.maloziec@sniezka.com

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA; siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA) (czytaj więcej)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA; siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów własnych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51;

adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

wczytaj więcej