Grupa Kapitałowa

Śnieżka to grupa firm działających w syntezie, powiązanych udziałami i zależnościami produkcyjnymi. Pełna organizacja, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i zakupami przekłada się na efektowne funkcjonowanie firmy, a także na większe zyski dla Akcjonariuszy. Współpraca polega na wzajemnym uzupełnianiu się i korzyściach wynikających z synergicznego działania.

Od 2003 r. FFiL Śnieżka SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na czele spółki stoi Piotr Mikrut, znaczący akcjonariusz. W strukturze akcjonariatu Spółki dominują jej założyciele i ich sukcesorzy, którzy kontrolują ok. 60% kapitału zakładowego Spółki. Pozostałe akcje są w rękach polskich i zagranicznych inwestorów. Od czasu debiutu na giełdzie, FFiL Śnieżka SA regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.

W codziennej działalności Grupa Kapitałowa Śnieżka dba o to, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą jej rozwojowi rynkowemu, szła w parze z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie są zdefiniowane jako aspekty dotyczące ludzi, środowiska i jakości. Oznacza to m.in.:

Troskę o warunki pracy, bezpieczeństwo i rozwój pracowników, działanie na rzecz lokalnych społeczności, a także kreowanie autorskich inicjatyw sprzyjających wyrównywaniu szans społecznych – zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. W tym obszarze konsekwentnie rozwijana jest także działalność Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”.

Prowadzenie działalności w sposób zgodny z wymogami środowiskowymi, co wyraża się poprzez: efektywne zużywanie zasobów (surowców i energii),normatywną emisję zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, racjonalną gospodarkę odpadami i opakowaniami, a także poprzez stosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych.

Dbałość o jakość we wszystkich procesach w całym łańcuchu wartości oraz transparentność działań rynkowych i komunikacyjnych, w tym troskę o wysokie standardy współpracy z akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami.